Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Stanovy

 

Stanovy občanského sdružení „Association Military Fan“

 

 

HLAVA I: Základní ustanovení

 

Článek 1

 

(1) Association Military Fan (dále jen "A.M.F.") je podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona") občanským sdružením, založeným k zabezpečování tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, branně sportovních, technických a jiných společenských aktivit. Na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti, samostatnosti, dobrovolnosti a vlastenectví sdružuje fyzické a právnické osoby, občany České republiky, se zájmem o branně sportovní a branně technickou činnost. Sdružuje na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost.

 

(2) A.M.F.  působí na území České republiky. Sídlem A.M.F. je  Konice, ul. Na Příhonech 184, 798 52

 

(3) A.M.F. je právnickou osobou. Jako statutární orgány jsou oprávněni jednat a činit právní úkony ve všech věcech jménem A.M.F.  předseda a místopředseda  A.M.F. Při jednání jménem sdružení  se vyžaduje společné jednání obou funkcionářů.

 

(4) K zabezpečení svých cílů spolupracuje A.M.F. se státními orgány, orgány územní samosprávy a jinými sdruženími fyzických a právnických osob.

 

(5) A.M.F. a jeho organizační jednotky spolupracují se zahraničními a mezinárodními organizacemi obdobného charakteru

 

 

HLAVA II: Zaměření a cíle A.M.F.

 

Článek 2

 

(1) A.M.F. orientuje svoji činnost na rozvoj branně sportovních a branně technických aktivit, na osvětu brannosti a na podporu a uspokojování sportovních a společenských potřeb a zájmů svých členů.

 

(2) K tomu  A.M.F.

 

a) organizuje branně sportovní, branně technické a střelecké akce pro své členy a veřejnost se zaměřením na praktické a výkonnostní střelby airsoftových a paintballových  zbraní, vydává k tomu pravidla těchto akcí.

 

b) vytváří zájmové a odborné skupiny ke studiu vojenské historie a otázek soudobého vojenství,

 

c) je připraven podílet se podle společenských požadavků na branné přípravě obyvatelstva a civilní ochraně,

 

d) provádí a organizuje osvětovou činnost s brannou tematikou, podílí se na ovlivňování myšlení mládeže a občanské veřejnosti v tomto smyslu,

 

e) rozvíjí práci s mládeží k realizaci jejich branně sportovních zájmů,

 

f) ve svých organizačních jednotkách zabezpečuje a rozvíjí kromě branně sportovních aktivit i jiné sportovní a společenské záliby podle rozhodnutí jejich členů.

 

 

 

 

 

HLAVA III: Členství v A.M.F.

 

Článek 3

 

Členství v A.M.F. může být řádné nebo čestné. Řádné členství může být individuální nebo kolektivní.

 

 

Článek 4

 

Řádné individuální členství

 

(1) Řádným individuálním členem A.M.F. (dále jen "členem A.M.F.") může být každý občan České republiky . nebo cizí státní příslušník žijící trvale na území České republiky. který

 

a) souhlasí se stanovami A.M.F. a s programem činnosti A.M.F.,

 

b) podporuje činnost A.M.F. ,

 

 (2) O přijetí za člena A.M.F. rozhoduje rada A.M.F., do něhož se uchazeč přihlásil. Dokladem o členství je člensky průkaz A.M.F.

 

(3) Členství v A.M.F. zaniká:

 

a) rozhodl-li se člen A.M.F. z  A.M.F. vystoupit,

 

b) neplní-li člen A.M.F. své základní povinnosti nebo poškodil-li prokazatelně ve velkém rozsahu nebo opakovaně svým jednáním A.M.F. a členská schůze A.M.F. mu ukončila  na základě neplnění základních povinností nebo kárného řízení členství ,

 

c) úmrtím člena A.M.F..

 

Článek 5

 

Čestné členství v A.M.F.

 

(1) Za mimořádné zásluhy o A.M.F. se může fyzická osoba, člen i nečlen A.M.F., stát:

 

a) čestným členem A.M.F., rozhodne-li o tom třípětinovou většinou všech svých členů členská schůze A.M.F.,

 

 (2) Dokladem o čestném členství v A.M.F. je diplom o čestném členství v A.M.F.

 

(3) Stejným postupem podle předcházejícího odstavce 1 může členská schůze A.M.F. čestné členství a odznak odejmout.

 

 

HLAVA IV: Práva a povinnosti členů sdružení  A.M.F.

 

Článek 6

 

(1) Základními právy člena A.M.F.jsou

 

a) zúčastňovat se podle svých zájmů, možností a schopností veškeré činnosti A.M.F.,

 

b) účastnit se členských schůzí , s hlasem rozhodujícím,

 

c) byl informován o činnosti a hospodaření A.M.F.,

 

d) vyjadřovat svobodně svá stanoviska a názory k činnosti a hospodaření A.M.F. na jednáních a podávat návrhy a informace orgánům A.M.F.

 

e) osobně se účastnit všech jednáni A.M.F. kde se jedná o jeho osobě nebo o jeho návrzích,

 

f) je-li starší 18 let. volit a být volen do všech funkcí v A.M.F.

 

g) svobodně ukončit své členství

 

 

(2) Základními povinnostmi člena A.M.F. jsou

 

a) dodržovat stanovy a usnesení orgánů A.M.F. jejichž závaznost vyplývá ze stanov,

 

b) platit členské příspěvky,

 

c) odpovědně vykonávat povinnosti. vyplývající z členství ve A.M.F. nebo z funkce v A.M.F., do které byl zvolen, jestliže se svou volbou souhlasil.

 

 

 

 

 

HLAVA V: Organizační výstavba A.M.F.

 

Článek 7

 

 (1) Nejvyšším orgánem A.M.F. je členská schůze A.M.F. . Svolává ji rada A.M.F. podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, nebo vyžádá-li si to nejméně třetina členů A.M.F.

 

(2) Členská schůze A.M.F.:

 

a) volí předsedu A.M.F., místopředsedu A.M.F., tajemníka A.M.F. a další členy rady A.M.F. podle místních podmínek,

 

b) schvaluje plán činnosti a rozpočet A.M.F., zprávu o činnosti a hospodaření A.M.F. a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím rady A.M.F.,

 

 

(3) Rada A.M.F.:

 

a) řídí činnost A.M.F. v období mezi členskými schůzemi A.M.F., schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně,

 

b) vede členskou evidenci A.M.F. a evidenci čestných členů A.M.F., vystavuje členské průkazy A.M.F. a diplomy o četném členství v A.M.F.,

 

c) je oprávněna hospodařit s majetkem A.M.F..

 

 

 (4) A.M.F. zanikne, jestliže

 

a) o tom rozhodne třípětinová většina všech členů a.M.F. na členské schůzi A.M.F., nebo

 

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

 

c) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění, dle §12 zák. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

.

 

HLAVA VI: Zásady jednání a rozhodování

 

Článek 8

 

 (1) Ve vnitřním životě A.M.F.jsou si všichni členové A.M.F. rovni ve svých právech a povinnostech.

 

 (2) Ve všech organizačních složkách a orgánech A.M.F. jsou rozhodnutí přijímána a volby prováděny hlasováním. Hlasování je platné, zúčastní-ti se ho nadpoloviční většina oprávněných účastníků.

 

(4) Pro přijetí rozhodnutí nebo pro zvolení do funkce je nutné, aby pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných oprávněných účastníků, nestanoví-li stanovy jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-1i přítomen, pak hlas funkcionáře, který jednání řídí.

 

 

 

 

HLAVA VII: Zásady hospodaření

 

Článek 9

 

(1) Majetek a finanční zdroje A.M.F. tvoří:

 

a) členské příspěvky,

 

b) dotace a dary fyzických a právnických osob,

 

 

 (2) Majetek A.M.F. zůstává za všech okolností majetkem A.M.F.

 

(3) Členské příspěvky v A.M.F. jsou:

 

a) klubový, který vybírá A.M.F. od svých členů ve výši podle usnesení své členské schůze,

 

b) příležitostný, který u příležitosti konání konkrétní akce A.M.F. podle stanov může vybírat od účastníků akce, pořádající A.M.F. ve výši, stanovené usnesením své členské schůze,

 

 

(4) A.M.F. je  subjektem vlastnického práva a hospodaří vlastním jménem a na vlastní odpovědnost podle obecně platných předpisů, stanov, závazných usnesení A.M.F. a svého rozpočtů.

 

(5) Z finančního majetku A.M.F. se v souladu se zásadami, stanovenými A.M.F., poskytují finanční a materiální příspěvky na zabezpečení rozvoje sportovní a společenské činnosti A.M.F. a na zajištění organizační činnosti oblastí.

 

 

 

HLAVA VIII: Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 10

 

(1) A.M.F.  používá  vlastní symboliku: logo, vlajku, prapor, znak a odznak, které musejí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami. Symboliku A.M.F. schvaluje rada A.M.F

 

 (2) Obsah. formu a používání organizačních razítek A.M.F. a jeho organizačních jednotek a orgánů stanoví rada A.M.F.

 

Článek 11

 

 (1) A.M.F. zanikne

 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, vysloví-li se pro zánik  schůze A.M.F. třípětinovou většinou všech svých oprávněných účastníků ,

 

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

 

 

(2) Při zániku A.M.F. se provede majetkové vyrovnání podle zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek